فال چوب

 
 

 

فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند. براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه كليك كنيد و اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نماييد

 

بعد از هر بار كليك، نتيجه را پاك كنيد و بعد براي مرتبه ي بعد كليك كنيد و دقت داشته باشيد كه هر

 بار يكي از چهار حرف - آ ، ب ، ج ، د ، مي آيد

 به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم

 

ا د ا

ا ج ا

ا ب ا

ا ا د

ا ا ج

ا ا ب

ا ا ا

ب د ا

ب ا ا

ب ا ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب ا

ب ب ب

ج ا ج

ج د ا

ج ج د

ج ج ب

ج ج ا

ج ب ب

ج د ب

د ب ب

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د ا

د ب د

د ج د د ج ب د ج ا ج ب ج

ب ا د

ا ب ب ا ب ج

د ا ا

ج د د ج د ج ب د ب ب د د ج ب د ج ا ب
ا ج ب د ا ج ب ج ا ا ج د ا د ب ا ب د ب ا ج
ب ج ب ا د ج ب ج د ج ا د د ا ب د د ج ج ا ا
ا د د ج ج ج د ا د د ب ا ب ج ج ا ج ج ج ب ا

 

 
 

گوناگون و تازه ها