آموزش ACCESS

 
 
مقدمه تكنيك‌هاي كار در اكسس
تعريف كلي از اكسسAccess Blank DataBase
طراحي جدولTable آشنایی با انواع کرم ها
Table Wizard قواعد نامگذاري فيلدها
فصل دوم  
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي Date/Time
Yes/No انواع عملگرها
Edit روي محيط Design چشمان پف کرده
فصل سوم  
تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View ادامه تنظيم خصوصيات محيط ورود داده
انواع فيلترها طرز ايجاد Relationship
نكات ايجاد ارتباط در ارتباط يك به يك  
فصل چهارم  
آشنايي با طراحي Query ايجاد Query از طريق Design View
كاربرد Total در Select Query آشنايي با Action Query
فصل پنجم  
آشنايي باطراحي فرمForm فرم چيست؟
گزارش چيست؟ طرز كار Report Wizard

 

 

 

 

گوناگون و تازه ها

 
   
 
 
 
 

Copyright 2004 TAKKHAL All rights reserved-Designed By  SAMAN